Advert
TAVAFTA YAPILAN HATALAR
Halit POLAT

TAVAFTA YAPILAN HATALAR

Bu içerik 1065 kez okundu.

1)     Çoğu hacılar tavaf yaparken hac konuları ve menasiklerini anlatan eserlerdeki belli ve özel dualara iltizam etmektedirler. Bazen de bu duaları bir kişi topluluğa sesli bir şekilde okuyup diğerleri toplu şekilde yüksek sesle tekrar etmektedirler. Bu şekilde yapılan tavaf iki yönden hatalıdır. Birincisi; İslam peygamberinden varid olmayan özel dualara iltizam etmeleri, ikincisi ise tavafı yaparken toplu dua etmeleridir. Toplu olarak yapılan dua hem bidattir hem de diğer tavaf yapanları rahatsız eder ve dikkatlerini dağıtır. Meşru olanı her şahsın sesini yükseltmeden kendi kendine dua etmesidir. Bazı hacıların bir kişinin ardından yüksek sesle duayı tekrar etmeleri sonucu oluşan kalabalık ve kargaşa diğer tavaf yapanların zihinlerini bulandırmakta, huşu ve huzu içerisinde ibadet edememektedirler. Hz. Peygamber (s.a.v) bir defasında insanların yanına geldi. İnsanlar kıraati sesli okuyarak namaz kılıyordu. Peygamber efendimiz onlara “Hepiniz Rabbinizi çağırmaktasınız, onunla münacat etmektesiniz. Kur’an okurken bazılarınızın sesi bazılarından yüksek çıkmasın.” (İmam Malik Muvatta) İbnü Abdulber bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Grubun başında bulunan sorumlu ve hocaların tavafa başlamadan önce tavafın nasıl yapıldığını, nelerin hata olduğunu anlatması ve bu hatalardan kendisinin de kaçınması, sorumluyla birlikte tavaf yapanların da huşu ve korku ile tavaf ederek, rablerinin azabından korkarak, onun rahmetini arzulayarak dilediği şekilde dua etmeleri, söyledikleri şeylerin anlamını öğrenmeleri, insanları rahatsız edici davranışlardan da kaçınmaları daha iyi ve daha doğru olur. Üzülerek söylemem gerekir ki hacc farizasını ifa edenlerin de müşahede ettikleri gibi Türkiyeli, İranlı ve sair ülkelerden gelen hacılar, grup liderinin yüksek sesle okuduğu duayı onlar da kadın-erkek iç içe yüksek sesle tekrar etmektedirler. Oysa kadınların seslerini erkeklerin sesi içerisinde yükseltmeleri ümmetin icmasıyla haramdır. Maalesef sorumlular ve hacılar yapılmaması gereken bu tarz hataları yapmaktadırlar. Sorumluların kendilerini ve hacıları bu gibi davranışlardan uzaklaştırmaları, tavafın ruhuna yaraşır bir şekilde tavaf yapmaları lazımdır.

2)     Tavafta yapılan hatalardan biri de insanların Hacer’ül Esved’e dokunmaya çalışırken izdiham yaratmasıdır. Bu görüntü ibadet edenler için doğru ve meşru bir görüntü değildir. Çünkü kalabalıklar insanlar için risklidir. Hele hele kadının Hacer’ül Esved’i öpebilmek için erkeklerin arasına dalması hem büyük bir günah hem de büyük bir fitnedir. O kadın bilmelidir yapmış olduğu bu amel makbul değildir. Hz. Aişe’ye gelen bazı kadınların biz de Hacer’ül Esved’i öpelim demeleri üzerine O, onları azarlayarak bu kalabalığa dalmak kadınlar için büyük bir fitnedir demiştir. İman eden kadınların annemiz Aişe’nin bu davranışını kendine örnek alarak bu şekilde davranması lazımdır. Oysa şer’i olanı imkan varsa hacıların Hacer’ül Esved’i öpmesi veya dokunması, imkan yoksa fitneye dalmadan izdiham yaratmadan uzaktan işaret etmesidir. Tüm ibadetler kolaylık ve rahatlık üzerine inşa edilmiştir. Hacer’ül Esved’i öpme ve dokunma müstehaptır. İmkan yoksa işaretle yetinilmelidir. Bazen izdihamlar haramı işlemeye sevk eder. Bir sünneti elde etmek için haramı işlemek ne kadar doğru olabilir ki. Günümüzde Hacer’ül Esved etrafında ona ulaşmak için onu öpmek için şiddetli bir izdihamın oluşturulduğunu, hatta bazen insanların birbirini darp ettiklerini, kafalarının, gözlerinin, kaşlarının kan içinde kaldığını, tavafa layık olmayan sözleri birbirlerine karşı sarf ettiklerini görmekteyiz. Ve tüm bu olaylar yaşanırken Hacer’ül Esved üzerinde vazifelendirilen polislerin başka şeylerle meşgul olmaları Müslümanları hayret ve dehşet içerisine düşürmemesi imkansız bir şeydir. Tüm dünya Müslümanlarının Suudi makamlarına Beyte ve Hacer’ül Esved’e layık olmayan bu görüntüleri kaldırmaları ve herkesin izdihama sebebiyet vermeyecek şekilde Hacer’ül esvedi öpmesine, dokunmasına veya selamlamasına imkan verecek düzenlemeler yapması hususunda baskı yapmaları gerekir. Bu çirkin görüntülerin derhal ortadan kaldırılması lazımdır. Mescid-i Haram gibi bir yerde insanların beyte layık olmayan bu çirkin davranışları serd etmeleri kişinin yaptığı tavafın mükâfatını tamamen yok eder, belki bu davranışlar sebebiyle kişinin yapmış olduğu hacc da batıl olur. Çünkü Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de “Haccın vakti belli aylardır. Kim bu aylarda hacca gitmeyi kastederse hacda cima yoktur, insanları fıska götüren fiiller yoktur, hacda cedel de yoktur.” (Bakara 197) Rabbimiz bizlere bunu emretmektedir. Bu izdiham huşuyu götürür, zikri unutturur. Oysa tavafın en büyük gayesi huşu ve Allah’ın zikridir.

3)     Bazı hacıların Yemen tarafına bakan Rüknü Yemaniyi öpmeleri hatadır. Rüknü Yemaniyi öpme yoktur, sadece el dokundurma vardır. müstehap olanı da Rüknü Yemaniye sadece el vurmaktır. İzdiham çoksa işaret de etmez, öylece tavafına devam eder. Bunun dışındaki Kabe’nin diğer köşeleri ne dokunulur ne de öpülür.

4)     Haccın hatalarından biri de hacıların henüz Hacer’ül Esved’e varmadan Rüknü Yemani ile Havcer’ül Esved arasında tavafa başlamasıdır. Bu dinde bir şeyler uydurmaktır. Bazı hacıların biz bunu ihtiyaten yapıyoruz düşüncesi makbul değildir. Hakiki ihtiyat İslam şeriatına ittiba etmektir. Allah’ın ve resulün önüne geçip dinde bir şeyler icat etmemektir. Hz. Cabir Resulullah’ın haccını anlatırken Resulullah Hacer’ül Esved’e dokunur ve sağ taraftan devam ederdi demiştir.

5)     Tavafın hatalarından biri de beyti tavaf eden insanların Kabe’nin dört tarafına da ellerini sürmeleri ve öpmeleridir. Bu davranış da doğru bir davranış değildir. Bilgisizlik ve cehaletten kaynaklanan bir davranıştır. Ancak İslam peygamberinden varid olan her iki yemeni olan rükünler (Hacer’ül Esved ile Rüknü Yemani) İslam peygamberi bunlara elini sürmüştür. Ahmet b. Hanbeli’n Müsned’inde Mücahid’den rivayet edilen İbn-i Abbas ile Muaviye beyti tavaf ederken Muaviye beytin dört tarafına da elini sürmüştü. İbn-i Abbas ona dedi ki Resulullah bu ikisini ellememiştir. Muaviye İbni Abbas’a beytin hiçbir tarafına dokunmadık yer kalmasın diye yapıyorum dedi. İbni Abbas ona Resulullah’ta sizin için güzel örnekler vardır deyince Muaviye doğru diyorsun demiştir. Beytin Şam’a bakan köşeleri ve makamı İbrahim mütevatir olan sünnete göre ne öpülür ne de el sürülür.

6)     Bazı hacıların tavaf esnasında güvercin pisliğine basmamak amacıyla ihramdayken çorap giymeleri de doğru değildir.

7)     Bazı hacılarında elleri kadınlara değmesin diye ellerini kapatmaları tavafta yapılan hatalardandır.

8)     İhramlı kişinin beyte ilk vardığında tavafı kudum yani beyte giriş tavafı yapmadan iki rekat namaz kılması hatadır. Mescidi haram dışındaki camilerin tahiyyesi iki rekat namaz kılmaktır, Oysa mescidi haramın tahiyyesi tavafı kudumdur.

9)     Hacerül Esved’in hizasında çok durmakta hatadır. Hacerül esvedi öpmeden tavaf makbul olmaz diye düşünerek hacerül esvedi öpmeye çalışırken izdihama neden olmak hatadır. Hacer’ül esvedin hizasına geldiğinde oraya dönerek işaret emenin vacip olduğunu düşünmekte hatadır. Sadece işaret etmesi gerekir, oraya yönelip yönelmeme zorunlu değildir.

10) Bazı kadınların Kabe’yi gördüğünde mutlu olup seslerini yükseltmeleri hatalardandır

11)  Kabe görüldüğünde Fatiha okumak hatalardandır.

12)  Tavaf yapılırken sağ eli sol el üzerine koymak hatalardandır.

13)  Kabe’nin oluğundan akan yağmurun altına teberrük amacıyla girmek hatadır.

14)  Beytin bütün şavtlarında reml yapma(hızlıca yürüme) hatadır. Tavafı kudumun ilk şavtında reml sünnettir, diğer şavtlarda sünnet değildir.

15) Bazı hacıların tavafta Hicr-i İsmail’in kapısından girip diğer taraftan çıkması hatadır. Çünkü Hicr-i İsmail’de beytin bir parçasıdır. Onu da tavafın içine almak lazımdır.

16) Bazı insanların tavaf yaparken Kabe’yi sol taraflarına almayıp tavaf etmeleri de hatalardandır.

17)  İmkan varsa Rüknü Yemani ile Hacer’ül Esved’e sol elle dokunmakta hatadır. Sağ elle dokunulmalıdır.

18) Kabe’nin duvarlarını ve makamı İbrahim’e el sürme, öpme, kucaklama da hata ve bidatlerdendir.

19) Bazı insanların mescidi harama her girildiğinde tavaf yapmanın vacip olduğuna inanmaları hatadır. Mescidi harama girildiğine namaz kılınır, Kur’an okur, zikir edilir, duayla da meşgul olunur.

20) Tavafı kudumun tavaful ifadadan sonra yani Arafat’tan sonra yapılmasının gerektiği düşüncesi hatalardandır. Haccı kıran, ifada veya temettüye niyet eden kişilerin beyte ilk vardıklarında tavafı kudum yapması lazımdır.

21) Veda tavafı yaparken Safa ile Merve’de say yapmak vaciptir düşüncesi hatadır. Tavafı veda da say yoktur.

22) Yedinci şavtı bitirmeden, yani Hacer’ül Esved’e varmadan tavaftan çıkma büyük hatalardandır ve tavaf tamamlanmamış olur.

23) Zilhiccenin 8. gününün de Mina’ya çıkmadan tavaf yapmanın vacip olduğu itikadı hatadır.

24)  Mescidi haramın sahasında tavafın sahih olacağı, yüksek katlarda veya uzakta tavafın sahih olmayacağı düşüncesi hatadır.

25) Beytin karşısında Urevetül Vuska denilen beytin duvarı üzerindeki yere kim elini sürerse Urvertül Vuskaya bağlanmıştır düşüncesinin hatalı olduğunun bilinmesi lazımdır.

26) Beytin ortasında olan çivinin dünyanın dünyanın göbeği olarak adlandırmaları, göbeğin bu çiviye dokundurulmasıyla kendi göbek bağının dünyanın göbeğine dokundurmuş olur düşüncesi de hata ve yanlışlardandır.

27) Yağmur altında tavaf yapıldığında geçmiş tüm günahlar affolunur düşüncesiyle yağmur altında beyti tavaf etme düşüncesi hatadır.

28) Hacerül Eseved’den değil de beytin kapısında tavafa başlama hatalardandır.

29)  İki rekat tavaf namazını makamın arkasından hemen kılınması ve izdihama neden olup insanlara zarar verse de makama yakın olması gerektiği düşüncesi yanlıştır.

 

30) Makamı İbrahim’in arkasında tavaf namazı kılmak isteyen kişinin bu namaz sadece orda olur başka yerde olmaz düşüncesi ile tavaf yapanların seyrini değiştirip onlara engel olmaları doğru değildir. Mescidin başka yerlerinde de namaz kılınır. İzdihama neden oluyorsa mescidin başka yerlerinde namaz kılmak daha doğru ve daha iyidir.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
VEKİL EROL'DAN MANİDAR DAVET!
VEKİL EROL'DAN MANİDAR DAVET!
İŞSİZLİĞİN ACI TABLOSU: 48 KADROYA 3 BİN BAŞVURU
İŞSİZLİĞİN ACI TABLOSU: 48 KADROYA 3 BİN BAŞVURU