Advert
OKUYUCUYA HATIRLATMALAR
Nevzat ÜLGER

OKUYUCUYA HATIRLATMALAR

Bu içerik 2008 kez okundu.

Okuyucuya hem yeni inceleme konularını hatırlatmak,  hem de İslam tarihindeki nirengi noktalarını işaret etmek adına bir kronoloji çıkaracak olursak şöyle bir tablo çıkarılabilir:

         610-622      Mekke’de ilk vahiy ve tebliğ.

         622-632      Medine site devleti. İslam medeniyetinin doğuşu.

         632-634      Hz. Ebubekir’in hilafeti, Ridde savaşları ve Arabistan’ın tek Müslüman

                             toplum oluşu.

         634-644      Hz. Ömer’in hilafeti. Mısır ve İran’ın fethi. Suriye’deki Bizans kuvvetlerinin  mağlup edilmesi ve Şam’ın alınması. Kudüs’ün alınması.  Askeri ve mali düzenlemeler.

         644-656      Hz. Osman’ın hilafeti. Fetihler devam eder. Müslümanlar deniz filosu oluştururlar. Kıbrıs alınır. Sicilya ve Rodos yağmalanır. Kur’an metni  çoğaltılır. Hz. Osman’ın katli ve iç savaşlar.

         656-661      Hz. Ali’nin hilafeti. Medine başkent olmaktan çıkar. Hizipler organize olurlar. Cemel Vakası ve Sıffın Olayı. Hz. Ali’nin harici İbn Mülcem tarafından öldürülüşü.

         661-750       Emeviler dönemi. Kısmen kavmiyetçilik, babadan oğla geçen bir hilafet anlayışı, muttaki bir halife, Ömer İbn Abdulaziz (2. Ömer)  ve adil vergileme.

         750-945      Edebiyat dili yerleşiyor. Ebu Hanife kadılık yapmayı reddediyor. Endülüs Emevi devletinin kurulması. Bağdat’ın inşası, Arapça gramerinin  sistematize  edilmesi. Harun Reşid, Ebu Yusuf ve Rabiatü’l Adeviye. Grekçeden felsefik  tercümeler (813). Ahmet İbn Hanbel’in Mutezileye karşı çıkması. Türk askerlerinin Mutasım için vurucu güç haline gelmeleri. Buhari’nin vefatı. Abbasilerin iktidar güçlerini kaybetmeleri (945).

      945-1092        Uluslararası siyasi düzenin kurulması. Entelektüel gelenekler ve olgunlaşma. Selçuklular sahnede. Nizamülmülk’ün idaresi. Nizamiye Medreseleri.   Malazgirt Savaşı ve Anadolu’nun İslamlaşması. Gazali ve felsefe. Gazneli Mahmut. İkta sistemi, toprak üzerinde vakıf kurulması. Ayan-Emir sistemi. Ahilik sistemi.

     1055-1220       Sünniliğin uluslararası restorasyonu. İbni Rüşt. İbni Arabi. İbni Teymiye. Selahattin Eyyübi. Gazneliler. Harzemşahlar.

    1220-1369        Moğol istilaları. İslam medeniyetinin cazibesi.

    1258-1299        Moğolların Bağdat’ı yakıp-yıkmaları. Tarikatların tasavvufu oluşuyor. Pir- mürid ilişkisi. Safaviler önce süniydi. İbni Arabi’nin aşkın Metafiziği. Safavi tarikat anlayışı. Celaleddin Rumi.

 Memlükler. Yunus Emre. Taftazani, Bahaeddin Nakşibendi. İbni Haldun.

  Hafız. Uluğ Bey.  Moğollar İslam’ı kabul ediyor.

   1299- 1699        Evrensel bir güç olarak Türkler. Osmanlılar, Bursa’nın alınışı. İstanbul'un fethi. Moğollar Müslüman oluyor. Yavuz’un doğu seferi. Fuzuli, Mimar Sinan. Selimiye ve Süleymaniye. Müslümanların üstünlüğü ve Batı’da yeniliklere doğru.

      1699 -1813     Karlofça Antlaşması. Batının teknolojik üstünlüğüne  doğru, Vehhabiler.

      1718-30          Lale Devri, ilk Osmanlı matbaası.

      1808-39           Ademi merkeziyetçilik, Tanzimat Fermanı-Batılılaşma,

      1854-81           Kırım Harbi, ilk dış borç.  Düyunu umumiye

      1908-18           Abdulhamit’in halli, İttihat-Terakki (triumvira), 1. Dünya Savaşı

      1919-22           Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması.

      1923-50           TBMM, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin ilanı, Hilafetin kaldırılması, Harf  inkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması,  2. Dünya savaşı ve Yeni Dünya Düzeni. Darbeler.

 

      1950-2017       Çok partili hayat, kalkınma hamleleri, Bir Başbakanın idamı,  Keban Barajı, İthal ikameci sistemden  İhracata dayalı kalkınma modeli ve Turgut Özal. Necmettin Erbakan ve  İslami hassayite tekrar dönüş. 21. Yüzyıl ve kalkınma hamleleri, AK Parti ve “Yeni  Türkiye”.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X