DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Mehmet AYAZ
Mehmet AYAZ
Giriş Tarihi : 09-05-2020 09:50

TÜRK BASININDA BİR NOSTALJİ

Şu günlerde gündeme dominant etki yapan salgın hastalıktan sıyrılıp biraz geçmişte dolaşalım istedim. Hem birazda hastalığın psiko-sosyal baskısından da kurtulmuş oluruz.

Malumunuz geçen hafta dünya basın özgürlüğü günüydü, bu vesileyle bizi de doğrudan ilgilendirmesinden dolayı geçmiş zaman içerisinde ülkemin basın ve yayın organlarında neler konuşulmuş, neler yazılmış bir araştıralım istedik. Şunu gördük ki yıllar geçse de Medya-İktidar ilişkilerinde değişen bir şeyin olmadığıdır.

Hükmetme yetkisini elinde bulunduran güç halkın doğru haber alma hakkına ister direkt, ister dolaylı hep engel olmak istemiş, Yasalarla yada kanunlarla koruma altına alınsa da basın özgürlüğü sürekli idareciler tarafından hep baskı altında tutulmuştur.

Osmanlı döneminde ilk basılan gazete olan Takvim-i vakayi ile başlayan basın-devlet ilişkileri cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Dönemin içişleri bakanı Şükrü Kaya’nın basın özgürlüğü konusunda ki anlayışı “En iyi özgürlük ülkenin çıkarına uygun, ulusun ka­rakterine uygun, devletin haklarını ve çıkarlarını koru­yan özgürlüktür’’ şeklindedir.

Bu anlayış temelde doğru olsa bile iktidarı elinde bulunduranlar kendi çıkarları söz konusu olduğunda doğruların ve hakikatlerin üstünü örtmek için basına karşı baskıyı da sansürü de uygulamaktan geri durmamışlar. Bir örnek;   Tek parti zihniyeti 27 Haziran 1938 tarihindeki Yasal değişiklikle gazete ve dergi çıkartmak için bir bankadan 1000-5000 liralık bir garanti mektubu sağlanması öngörülür. O dönem itibari ile böyle bir para ciddi bir rakamdır, herkeste bulunmaz. Yapılan ikinci bir değişiklikle parası olanın ya da bulanın da kolayından gazete veya dergi çıkaramaması için bir engel daha getirilir: Bu işler için daha önce bildirim yeterliyken şimdi artık hükümetten ruhsat alma mecburiyeti vardır. Ruhsatın kime verileceğini ise tabii ki tek parti zihniyeti belirlemektedir.

1938 yılında zaten olmayan basın özgürlüğünün üzerine bir baskı unsuru daha  konmuştur, “okullarda ve fakülte ve ensti­tülerde disiplini bozacak mahiyetteki olayların gazetenin çıktığı yerin en büyük mülkiye âmirinden izin alınmadan” yayınlanması artık yasaklanmıştır.

1940 Kasım ayında İs­tanbul’da sıkıyönetim ilan edilir, 1938 Basın Kanunu devre dışı bırakılır. Bakanlar Ku­rulu gerekli gördüğü gazeteyi, dilediği kadar kapatabilir. Kapatma kararını Basın Genel Müdürlüğü telefonla bildirir. Kapatma kararına karşı hukuksal bir itiraz da söz konusu değildir.

Zekeriya Sertel de Ahmet Emin Yalman gibi bu birbirini aratmayan korkunç dönemleri anılarında anlatır:

“İnönü Cumhurbaşkanlığına geldikten sonra diktatör­lüğü artırdı, tek millet, tek parti, tek şef diye bir sistem kurdu. Bunun adı polis devleti idi. Amansız, insafsız bir polis devleti. Emniyet örgütü kuvvetlendirilmiş, genişle­tilmişti. Nefes almak olanaksızdı. Basın bile onun elinde ve onun emrindeydi. Resmen sansür yoktu. Ama bakanlar ve Basın Genel Müdürlüğü hemen her gün gazetelere di­rektifler verirdi. Bu direktiflere uymayanların gazeteleri kapanmak tehlikesi altındaydı…"

O dönem Başbakan Şükrü Saraçoğlu’dur.

Kendisine neden bu tür baskılar yerine dobra dobra açıkça sansür koymadığını soran Ahmet Emin Yalman’a şu cevabı verir:“Ben sansür koymam, Anayasanın dışına çıkmam. Fakat sen haddini bileceksin, bunu aşmayacaksın, aşarsan cezanı göreceksin!…"

 Gelelim Demokrat Partiye, basın-yayın organları için  ilk başlarda yoğun bir baskıdan kurtulmuş olmanın verdiği sevinç ve fakat daha sonraları yerini hayal kırıklığına bırakacaktı. Demokrat Parti iktidarının resmi ilan ve reklamlar konusunda çıkardığı kararnâmelere uygun olarak bir dağıtım söz konusu olmamıştır. Bu dağıtımda gazetelerin uyguladığı yayın politikasının önemli rolü olmuştur. İlan ve reklam konusunda Demokrat Parti’nin yandaş medya konusunda izlediği siyaset aşağıdaki tabloda çarpıcı bir şekilde gözüküyor.

Gazetenin Adı Aldığı Reklam Tutarı

 Cumhuriyet 2.653.704

 Milliyet 2.271.437

 Vatan 2.269.645

Tercüman 1.641.145

Havadis 1.339.578

 Son Posta 2.145.394

Yeni İstanbul 1.817.612

 Zafer –Zafer Akşam Postası 7.114.330

Hürses 1.021.926

Ankara Telgraf 1.083.296

Ulus 930.953

 Son Havadis 690.418

 Kaynak: Korkmaz, Alemdar, İletişim ve Tarih, İstanbul 1992, s.135.

O dönemlerde yandaş rolünü oynayan Zafer gazetesi ilanlarda en büyük payı almıştır. Böylece iktidar hem yasal düzenlemelerle hem de ekonomik baskılarla kendisine muhalif olan gazeteleri baskı altına almaya çalışmıştır. Bu durum muhalif basının tirajlarını azaltmasına yol açmıştır. Demokrat Partinin yandaş basına sağladığı çıkarlar bununla da kalmamıştır.  Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra satın alınan Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketi ve Neşriyât Türk Anonim Ortaklığı aracılığıyla, kendini destekleyen Zafer, Akşam Postası ve 1956 yılından itibaren yayın hayatına başlayan Havadis gazetelerine hem kredi imkanı vermiş hem de bu gazetelerin ücretsiz basılmasını sağlamıştır.

14 Mayıs 1959 tarihli iktidar yanlısı yayın yapan Radyo Gazetesi programında ise: “Muhterem Dinleyiciler, Bugün demokrasi hayatımıza yepyeni bir ışık, yepyeni bir hayat ve yepyeni bir ruh getiren bir günün 9.yıl dönümüdür. Bundan dokuz yıl evvel bugün 1950 senesinin 14 Mayıs günü Türk Milleti mutlak idaresi ile iktidar değişikliği yapmış ve Demokrat Parti’yi iş başına getirmiştir. Söylemeye lüzum yoktur ki demokratik idare Atatürk’ün en büyük gayelerinden biri idi. Bu gayeye 1950’de ulaşılmıştır. 9 sene içerisinde kuvvetli bir Türkiye yaratılmış, yepyeni bir vatan inşasına büyük bir azimle başlanmıştır. Türk Milletinin refah ve saâdeti, Türk vatanının büyük istikbâli bu azîmle kurulmuş ve kurtarılmıştır. 1950 seçimlerinin getirdiği bu yeni ruh, Büyük Türkiye’nin temellerini atmış ve bu temellerin göklere boy vermesini sağlamıştır. Bugün yabancıların bile hayranlıkla baktığı neyimiz varsa ve nelerimiz olacaksa, hepsini 1950 yılı yaratan Türk Milletinin idaresine borçluyuz.

    4 Eylül 1959 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi’nin “Orada Yerimiz Neresi” başlıklı bir yazısı yayınlanmıştır. Bu yazıda Nadi, genel anlamda Türkiye’nin Nato’ya üye olmasına rağmen insanların temel hak ve hürriyetleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını belirtmekte ve “ bu şartlar altında biz acaba hangi hürriyeti, hangi insanlık onurunu korumak için katıldık?” demekteydi. Nadir Nadi’nin bu yazısına cevap olarak Zafer ve Havadis gazetelerinde cevap verildiği gibi 6 Eylül 1960 tarihli Radyo Gazetesi Programında da Burhan Belge, ismini vermemeye özen göstererek, “Kimin Hürriyetine helal Gelmiş? Kimin Onurunu incinmiş?” şeklinde açık sorular sorarak, memlekette, baraj, lojman, fabrika ve okul gibi yapılar yapıldığını ve vatandaşlarından gerek ekonomik gerekse insan hakları bakımından büyük bir refah ortamında olduğunu belirterek Nadir Nadi’yi, memleketi yabancılara jurnal etmekle suçlamaktaydı.

13.9.1959 tarihli başka bir Radyo Gazetesi programında ise: “Muhterem dinleyicilerimiz, dün sizlere, Buradan muhalefetin nasıl muhtelif tahrîk ekipleri teşkil ederek aklınca Türk vatandaşlarının, kendi gibi düşünüp, kendi gibi hareket etmeye teşvik etmek istediğini anlatmaya çalıştık. Ortada fol yok yumurta yokken vatandaşlara: Biz iktidara geliyoruz, haberiniz olsun. Hesap soracağız, haberiniz olsun. Bu İktidar meşru değildir, haberiniz olsun, demişlerdir. Ayrıca her gittikleri yerde bu söylemlerin dışında Devlet Radyosunun dinlenmemesini ve inanılmamasını kulaklarına iletilecek fısıltılara inanılmamasına pervasızca tavsiye eylemektedirler. Derhal söyleyelim ki vatandaşla teması böyle bir şekle döken muhalefet artık meşru bir muhalefetten çıkmış demektir. Bir kere, milletin reyi ile işbaşında bulunan bir hükümet mevcut iken ve seçimlere daha iki senenden fazla bir süre varken, her tarafa ekipler salıp “Biz iktidara geliyoruz” demek, ne demokratik seçim ile meclisi nede devlet ve hükümet mefhumları ile kabildir. Bu, ya boş laftır, veyahut, işbaşındaki iktidara propaganda yolu ile sakıt ilan edildiğine göre Anayasa ve Devlet nizâmı aleyhinde açık ve sarîh bir tahriktir.’’

 Şimdi gelelim hesap soracakları noktasına. Bizden hesap soracaklarmış… Yani şu “hesap soracağız” diyenlerin hiç kimseye hesap vermedikleri ve 1938’den 1950 senesine kadar, hesabı muhtemelen sorulacak işlerin iz ve delillerini yok ederek katran gibi muzlim ve karanlık bir diktatörlük perdesi arkasında, bugün dahi hepimizi mahcup bir durumda bırakan hareketleri pervasızca işledikleri zamanlarda elbette hesap sorulamazdı. Ne mecliste muhalefet, ne yapılanlardan haber verebilecek bir matbuat vardı. Hesap sormak için muhasebe organlarına lüzum vardır. Halbuki bunları, onlar, iptal etmişlerdi, işlemez bir hale sokmuşlardı. Bu sebepledir ki, seçimlerinin hesapları onlardan sorulamadı. Ve yine bu sebepledir ki kafile halindeki vatandaşların sorgusuz ve mahkemesiz kurşuna dizilmesinin hesabı o dönemde sorulamazdı. Ayrıca Varlık vergisinin de hesabı sorulamazdı…”

O dönem de  “Vatan Cephesi” propagandası yapan “Radyo Gazetesi” programlarında, İktidarın yaptığı icraatları büyük bir övgü ile anlatırken, muhalefeti ve özgür basını da o derece ağır sözlerle eleştirmiştir. Radyo, devlet radyosu konumundan “Partizan Radyo” konumuna gelmiştir.

Günümüze geldiğimizde ise durum şu şekilde;

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıkladığı rapora göre son 1 yılda 28 gazeteci cezaevine girdi.

TGS’nin gazeteciler arasında yapığı ankete göre gazetecilerin yüzde 78’i kendisine otosansür uyguyor.

Yargı Reformu’na rağmen 85 gazeteci hâlâ hapiste (1 Nisan 2020 itibarıyla bu sayı]

Son bir yılda en az 37 gazeteci fiziki saldırıya maruz kaldı

  Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından hazırlanan 2020 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı. Türkiye, geçen yıl 157. Sıradaydı

Yetkiyi eline geçirenin basına "had bildirme” arenası: Türkiye...

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Mehmet AYAZ

Mehmet AYAZ

DİĞER YAZILARI GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK - 3 19-06-2021 08:29 GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK - 2 12-06-2021 07:59 GÜNDELİK HAYAT VE DİNSELLİK 05-06-2021 08:30 SABIR 29-05-2021 00:09 DİN KARDEŞLİĞİ MES’ÛLİYETİ 22-05-2021 08:45 RAMAZAN’DA PAYLAŞMAK 08-05-2021 08:04 İHLASLI OLMAK 01-05-2021 08:27 RAMAZAN FAZİLET AYI 24-04-2021 09:16 RAMAZAN VE İBADET 17-04-2021 08:43 HAYAT VE GERÇEK 10-04-2021 08:56 İSRAF ETMEMEK 03-04-2021 08:38 SORUN ORTADA VE DEVAM EDİYOR 27-03-2021 07:43 DOSTLUK VE ZAMAN 22-03-2021 11:16 TÜKENMİŞLİK SENDROMU 13-03-2021 08:01 VEFALI OLMALIYIZ 06-03-2021 08:26 KİTAP OKUMAK 27-02-2021 00:01 ÖNCE İNSAN OLALIM 20-02-2021 10:52 İSRAF ETMİYELİM 13-02-2021 08:50 OKUMA ALIŞKANLIĞI 06-02-2021 11:03 ZAMANA İSYAN 23-01-2021 10:14 CEMAATTEN CEMİYETE 16-01-2021 10:05 EĞİTİMİ SİYASET Mİ YOKSA BİLİM Mİ GELİŞTİRECEK? 09-01-2021 10:23 BETERİN BETERİ VAR YIL 536 02-01-2021 10:10 BAHARLA BAŞLAYAN HİBRİT SAVAŞI 26-12-2020 10:18 ABD YAPTIRIMLARININ YAŞATTIĞI DEJAVU 19-12-2020 12:11 PARADOKSUN ADI:  AB - TÜRKİYE 12-12-2020 08:35 ENGELLENEN HAYATLAR 05-12-2020 09:39 BİR İDEAL UĞRUNA NE GÜNEŞLER BATMIŞ 28-11-2020 09:35 HEM DAHİ, HEM KAHİN, HEM YARDIMSEVER(!) 21-11-2020 10:23 BAKIN BURASI ÇOK ÖNEMLİ 14-11-2020 09:01 SURVIVOR ABD 2020 07-11-2020 09:36 HZ. PEYGAMBERİN LİDERLİK ANLAYIŞI 31-10-2020 08:32 DİRENİŞTEN İSYANA GİDEN BİR HALK 24-10-2020 08:35 BEN HUKUKÇU DEĞİLİM AMA… 17-10-2020 08:21 DİNİME DAHLEDEN BARİ MÜSELMAN OLSA 10-10-2020 08:54 PİYON DEVLETÇİKLER ÜZERİNDEN JEOPOLİTİK OYUNLAR 03-10-2020 09:26 MİLLİ VE YERLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ 26-09-2020 09:34 İZOLASYON-ENTEGRASYON-ASİMİLASYON VE İSRAİL 19-09-2020 10:04 BU YOL, YOL DEĞİL 12-09-2020 09:05 ÜÇ TARAFI SULARLA DÖRT TARAFI SORUNLARLA ÇEVRİLİ ÜLKEM! 05-09-2020 08:12 DİKTATÖRLERİN ‘APTAL TUZAĞI’ 29-08-2020 08:48 THE ECONOMİST’TEN ŞAŞIRTAN YAZI 22-08-2020 09:06 TÜRKİYE’NİN AKDENİZDE HAK ARAYIŞI 15-08-2020 08:28 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ ENTÜBE DURUMUNDA 08-08-2020 09:26 FETÖ’DEN İHANET İTİRAFLARI 25-07-2020 09:13 ‘BİZİM ÇOCUKLAR’ VE 15 TEMMUZ 18-07-2020 09:10 OTORİTENİN GÜDÜMÜNDEKİ ULEMA  (2) 11-07-2020 08:43 OTORİTENİN GÜDÜMÜNDEKİ ULEMA  (1) 04-07-2020 09:42 İLKESİZLİĞİN 3Y’Sİ 27-06-2020 09:10 MESCİD-İ AKSA – KURTUBA CAMİ – AYASOFYA 20-06-2020 11:03 DÜNYANIN YENİ PANDEMİSİ 13-06-2020 00:14 ERKEN SEÇİM VE MURPHY KANUNLARI 06-06-2020 12:21 İSLAM COĞRAFYASINDA BAYRAM 30-05-2020 08:55 EVDE BAYRAM VAR 23-05-2020 09:49 NAMÜTENAHİ DARBE DİSKURU 16-05-2020 10:10 TÜRK BASININDA BİR NOSTALJİ 09-05-2020 09:50 MASKESİZ KALDIK GERÇEK YÜZLER GÖRÜNDÜ 02-05-2020 10:39 KORONA VİRÜSLÜ GÜNLERDE ORUÇ 25-04-2020 10:50 KORONA VİRÜS KİME YARADI 18-04-2020 11:46 DÜNYANIN EFENDİLERİ, UŞAKLARI, KÖLELERİ (2) 11-04-2020 13:26 DÜNYANIN EFENDİLERİ, UŞAKLARI, KÖLELERİ 04-04-2020 12:24 KELEBEK ETKİSİ OLARAK KAOS VİRÜSÜ 27-03-2020 12:30 DÜNYANIN YENİ 11 EYLÜLÜ: KORONAVİRÜSÜ MÜ? 22-03-2020 10:52 DÜNYAYI HASTA EDEN VİRÜS 14-03-2020 22:52 DEĞERLİ YALNIZLIK  (!) 08-03-2020 08:22 DEPREM MAĞDURİYETİNDEN MAĞRURİYET ÇIKARMAK 18-02-2020 23:04 ELAZIĞ POZİTİF AYRIMCILIĞI HAKETMİYOR MU? 08-02-2020 00:07 DEPREMİN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ 02-02-2020 11:29 ….. ERGENEKON – FETÖ – SİYASİ AYAK 28-01-2020 14:21 İŞİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 19-01-2020 09:19 ABD – İRAN ASALET SAVAŞI VE SONRASI 11-01-2020 23:53 TÜRKİYE - LİBYA (MEB) ANLAŞMASI 04-01-2020 00:09 YERLİ MİLLİ ARABAMIZ 30-12-2019 00:05 2019 AKILDA KALANLAR 29-12-2019 09:34 KADIN HAKLARI – İNSAN HAKLARI VE CENGİZ HAN 14-12-2019 08:57 İNTİFADA 07-12-2019 08:37 ŞEHİR TURİZMİNE BİR KATKIDA KANYONLARDAN 30-11-2019 08:46 MUALLİMLİKTEN ÖĞRETMENLİĞE 24 KASIM 23-11-2019 10:20 ŞEREFEİ DEVE SIRTINDA OLANLAR 09-11-2019 09:04 KİTAP FUARI 03-11-2019 09:48 BİR ATEŞKES ANTLAŞMASI VE SONUÇLARI 27-10-2019 10:46 ELAZIĞ VE TURİZM 20-10-2019 09:15 KIZLARIMIZ 13-10-2019 10:26 FİKİR KONDİSYONU SIFIR OLANLAR 28-09-2019 00:04 HOŞGÖRÜ 22-09-2019 09:46 EN ZENGİN MUTFAĞA SAHİBİZ 15-09-2019 09:57 KARŞIMIZDAKİ BEYAZ ÖNLÜKLÜLER DE İNSAN 07-09-2019 09:22 SURİYE VE SURİYELİNİN SORUNLARI 24-08-2019 09:11 ÜTOPYADAN GERÇEĞE AK PARTİ 21-08-2019 09:53 PİŞMAN DEĞİLLER VE OLMAYACAKLAR -2- 10-08-2019 08:33 PİŞMAN DEĞİLLER VE OLMAYACAKLAR -1- 03-08-2019 08:16 TARİH TEKERRÜRDEN İBARETMİŞ 25-07-2019 09:48 AK PARTİ'NİN YAPAMADIĞI YARATICI-YIKIM 13-07-2019 09:07 EKONOMİNİN GÖSTERGELERİ 22-06-2019 23:21 MESELE S-400'LER Mİ? 15-06-2019 08:39 ÖLÜME DAİR 09-06-2019 09:16 MAVİ MARMARA 02-06-2019 09:56 ÜLKELERİN İSLAMİLİK GÖSTERGESİ 25-05-2019 03:30 ORTADOĞU DENKLEMİNDE TÜRKİYE 18-05-2019 10:21 NECAŞİ'NİN ÜLKESİ 11-05-2019 10:44 AK PARTİ – DAVA – SİYASAL İSLAM 03-05-2019 09:03 İLKELER MANİFESTOSU 28-04-2019 09:27 SİYASET SATRANCINDA PİYON VEZİR MÜCADELESİ 21-04-2019 08:28 ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDE YENİ DÖNEM 12-04-2019 09:18 2019 ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 06-04-2019 10:12 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE SEÇECEKLER VE SEÇİLECEKLER İÇİN ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA 29-03-2019 09:30 YENİ ZELANDA SALDIRISININ ANA UNSURLARI 22-03-2019 09:20 MESNEVİ'DEN İBRETLİK HİKAYE 16-03-2019 00:17 KADINLAR GÜNÜ ÜZERİNDEN KADIN İSTİSMARI 09-03-2019 08:15 SPESİFİK BİR DARBE 01-03-2019 09:32 İNSANLIĞIN ÇELİŞKİSİ 21-02-2019 09:16 KESNİZANİ – FETÖ- GUADİO 15-02-2019 09:23 MEDENİYET YOLUNDA KİTAP 07-02-2019 10:21 TOPLUMSAL DEPRESYON 01-02-2019 08:55 JEOTERMALİN KALKINMAYA ETKİSİ 24-01-2019 09:04 NİTELİKLİ İNSANLARDAN GERİYE KALANLAR 18-01-2019 09:49 BAŞKA BİR AÇIDAN NAYLON POŞET 10-01-2019 09:45 YENİ BİR YILA GİRERKEN 03-01-2019 09:19 FETÖ'DEN 2. SIZINTI HAREKÂTI 18-12-2018 09:37 31 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI ELAZIĞ (2) 11-12-2018 11:00 31 MART BELEDİYE SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI ELAZIĞ 04-12-2018 09:30 8 KÖŞE ŞAPKAYA YAKIŞMADI 26-11-2018 09:13 OSMANLI FESİNDEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE 17-11-2018 22:44 10 KASIM (BİZİM GÜNEŞİMİZ) 12-11-2018 09:28 ULUL EMRE İTAAT FARZ MI? 04-11-2018 09:57 CUMHURİYET 29-10-2018 09:25 İTİBAR MI, PARA MI? 21-10-2018 09:55 İBNİ HALDUN'DAN KISSADAN HİSSE 14-10-2018 08:56 BİR TAVSİYE 06-10-2018 00:12 DİKTATÖRLEŞEN DEMOKRASİ 29-09-2018 12:22 SENTETİK DİNİN SPESİFİK TARİKATI 23-09-2018 08:22 FIRSATSEVERLİK 17-09-2018 09:50 KAOS 09-09-2018 09:58 TİTANİK 1912 - 2018 TÜRKİYE 02-09-2018 09:24 OLMASI GEREKENLER 30-08-2018 09:29 STRATEJİK ÇÖKÜŞ 26-08-2018 09:46 AKIL YOLU ENFEKSİYONU 16-08-2018 10:36 İNSANİ MİRAS 11-08-2018 09:15
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş614
 • 2Trabzonspor614
 • 3Hatayspor613
 • 4Fenerbahçe613
 • 5Altay612
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Fatih Karagümrük611
 • 9Kayserispor610
 • 10Gaziantep FK68
 • 11Galatasaray68
 • 12Sivasspor66
 • 13Adana Demirspor66
 • 14Yeni Malatyaspor66
 • 15Göztepe65
 • 16Kasımpaşa65
 • 17Antalyaspor65
 • 18Başakşehir FK63
 • 19Giresunspor61
 • 20Çaykur Rizespor61
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA