DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
ABDULLAH TEKİN
ABDULLAH TEKİN
Giriş Tarihi : 23-04-2021 09:29

MADEN İLÇESİ TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİ

1-TARIMSAL FAALİYET VE POTANSİYELİ

Maden ilçesi kahir ekseriyeti mikro tarımsal üretim alanları ile küçül ölçekli tarım işletmelerinden müteşekkil zirai ve hayvansal potansiyele sahip bir ilçedir. Toplam yüzölçümü 939 km² olup; merkez ve köyler dahil son nüfus sayımındaki toplam nüfusu 11275 kişidir. Ancak ilçemiz çevre il ve ilçeler ile büyük şehirlere sürekli ve sistematik olarak göç veren bir ilçe pozisyonundadır. Maden ilçesi Elazığ il merkezinin yaklaşık 80 km güneydoğusunda dağlık ve engebeli bir coğrafyada kurulu küçük bir ilçedir. İlçede daha önce faaliyet gösteren maden işletmelerinin faaliyetlerinin sonlanması ile beraber ilçe hızla göç veren bir yerleşim yerine dönüşmüştür. Maden ilçesinin sahip olduğu özel konum, coğrafik ve topoğrafik yapısı ilçenin tarım ve hayvancılığına da tesir etmiştir. Bu bağlamda ilçenin genelinde birim alandan getirisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesine öncelik verilmiştir. 93900 hektarlık total alana sahip olan Maden ilçesindeki iş bu arazi varlığının 5644 hektarlık kısmının üzerinde tarımsal faaliyet ile iştigal edilebilecek tarım arazileri, 22212 hektarlık kısmının çayır ve mera alanları, 23049 hektarlık kısmının orman alanları, 42995 hektarlık kısmının ise diğer tali alanlardan müteşekkil olduğu, İlçemizde güncel olarak Otbise (Organik Tarım) kayıtlı 29 üretici, tarımsal amaç ile teşekkül eden kooperatifler bünyesine kayıtlı 423 üretici, pancar kooperatiflerine kayıtlı 6 üretici, yetiştirici ve üretici kooperatiflerine kayıtlı 127 üretici bulunduğu, ilçemizde üzerinde tarımsal faaliyet yapılan alanın yıllar bazında değişkenlik arz etmekle birlikte yaklaşık 3000 hektarlık kısmının çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) ye çeşitli ürünler bazında kayıtlı olduğu, ÇKS’ye kayıtlı güncel çiftçi sayısının 592 olduğu, son yıllarda özelikle sebzecilik ve meyvecilik alanında tarımsal sulamanın artı eğilim gösterdiği, güncel olarak 110 hektarlık kısmı damlama ve yağmurlama sulama sistemleri olmak üzere 2045 hektarlık alanda sulama yapıldığı, bu bağlamda bir ürünün özellikle öne çıktığı ilçemizin literatürde bermaz ovası olarak tanımlanan ve hazar gölü hinterlandında mukim tarımsal üretim lokasyonlarında “Gezin (Horoz) Fasulyesi” olarak adlandırılan fasulye üretiminin yoğunlaştığı ve çevre il ve ilçelere pazarlandığı, Gezin (Horoz) fasulyesinin yerelde ve çevrede kalitesi ile ön plana çıktığı, tüketicinin yüksek beğenisine mazhar olmuş ve tüketiciler tarafından her zaman aranan ve tercih edilen bir temel tüketim ürünü haline geldiği, tüketicilerin bu talep ve tercih yoğunluğunu ranta dönüştürmek isteyen bermaz hinterlandındaki tarımsal üretim alanlarının sahiplerinin son yıllarda tasarruflarındaki arazilerin sulama imkanlarına haiz olan kesitlerini Gezin (Horoz) Fasulyesi üretim alanlarına dönüştürdüğü zeminde ve kayıtlarımızda tespit edilmiştir.

Bunun yanında ilçemizde tarımsal kalkınma alanında faaliyet gösteren 48 ortaklı 4 adet kooperatif, sulama alanında faaliyet gösteren 342 ortaklı 7 adet kooperatif, ormancılık alanında faaliyet gösteren 98 ortaklı 3 adet kooperatif aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçemizde tarımsal faaliyet potansiyeli dahilinde öne çıkan ürünlerin rutin olarak üretimi yapılan, 20676 dekarlık alanda ekilişi gerçekleştirilen ve 5663 ton ürün elde edilen buğday, 8043 dekarlık alanda dikimi gerçekleştirilen ve 4063 ton ürün elde edilen üzüm, 3400 dekarlık alanda ekilişi gerçekleştirilen ve 657 ton ürün elde edilen fasulye ve 1300 dekarlık alanda ekilişi gerçekleştirilen ve 2796 ton ürün elde edilen çilek ürünleri olduğu, bunların içinde fasulye ve çilek ürünlerinin çevre hinterlant da popular ürünler haline geldiği, konu ile ilgili olarak 2020 yılında 57 üreticinin katılımı ile 4 adet fasulye yetiştiriciliği kursunun icra edildiği, ayrıca muhtelif ürünler bazında 2019 ve 2020 yılında 510 üreticinin katılımı ile kurslar tertip edildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda önemine atıfta bulunulan fasulye üretimi tarımsal üretim kolu üreticilere maddi olarak yüksek düzeyde kazanç sağladığı gibi bölgedeki nüfusun kendi yerleşkelerinde tutunmalarına ve mikro tali sektörlerin oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Bu üretim sirkülasyonunun devamı ve bölgedeki fasulye üretim alanlarının daha geniş alanlara yayılımı için 2020 yılı üretim sezonunda 500 dekar ekiliş alanı ve 5000 kg fasulyeden müteşekkil, Gezin (Horoz) Fasulyesi Projesi kapsamında Bakanlığımızın da desteği ile 10 köyümüzde 50 üreticiye 55 bin TL lik Gezin (Horoz) Fasulyesi tohumu tedarik edilmiş, ayrıca Gezin ve Plajköy köylerinde 3 üreticiye Birer dekarlık alanda 18 bin adet fide dağıtımı ile çilek demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Maden İlçe tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenli ve rutin olarak bahse konu lokasyonda tarımsal faaliyet ile iştigal eden çiftçilere tasarruflarında bulunan tarımsal üretim alanları bazında İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde fasulye tohumu ve çilek fidesi temin ve tedarik edilerek üreticilere dağıtılmaktadır. Bu bağlamda güncel olarak 3940 kg fasulye tohumu üreticilere dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca diğer üretim desenleri bazında da ilçe genelinde tarımsal faaliyet ile iştigal eden üreticilere 16000 kg arpa ve 1750 kg nohut tohumunun temini sağlanmış ve ilçenin tarımsal üretim bazındaki kapasitesi artırılmıştır. Diğer yandan ilçemizin tarımsal faaliyet potansiyelinin yükseltilmesi için ilçemiz Gezin köyünde 2,5 milyon kapasiteli bakliyat paketleme tesisi, Maden-Elazığ karayolunun muhtelif lokasyonlarında mukim Maden yöresel ürünleri satış noktaları projesi ile 10 köyde 50 dekarlık alandan müteşekkil kapama ceviz bahçesi projelerine ait sunular DAP bölge müdürlüğüne gönderilmiştir.

2-HAYVANCILIK FAALİYET VE POTANSİYELİ

İlçemizin geneli topoğrafik ve coğrafik olarak dağlık ve engebeli bir yapıya haiz olduğundan dolayı zengin bir floraya sahiptir. Bu bağlamda büyük ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık faaliyetleri için ideal koşullar sunmaktadır. İlçemizde güncel olarak Türk-vet sistemine kayıtlı 1110 üretici, Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı 78 üreticinin bulunduğu, iş bu işletme sahiplerinin işletmelerinde 3288 adet saf kültür ırkı büyükbaş hayvan, 2327 adet kültür melezi büyükbaş hayvan, 170 adet yerli ırk büyükbaş hayvan, 4232 adet koyun, 3392 adet keçi, 19900 adet etlik tavuk, 6200 adet yumurtacı tavuk ve 6426 adet arılı kovanın mevcut olduğu, 78 üreticinin Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliğine, 9 üreticinin Elazığ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, 23 üreticinin Elazığ İli Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliğine, 4 üreticinin Elazığ İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğine, 3 üreticinin Elazığ İli ve İlçeleri Süt Üreticileri Birliğine kayıtlı olduğu ve bu bağlamda aktif olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Ancak ilçemizin hayvancılık potansiyelinin yukarıda rakamsal doneleri ibraz edilen hayvancılık verilerinin çok üzerinde bir kapasiteye haiz olduğu, ilçemizdeki yaylak kışlak ve meralarda iş bu hayvan varlığından çok daha fazla bir hayvan popülasyonunun rantabıl bir şekilde beslenip barınabileceği, şehirlerden köylere geri dönüşü teşvik edecek hayvancılık geliştirme projeleri ile ilçemizin hayvancılık potansiyelinin hakkettiği seviyelere ulaşabileceği, çünkü bu minvalde bir mera bitkisi çeşitliliğine matuf floranın atıl olarak zayi olmasının ilçenin katma değer kriterlerine menfi etkisinin azımsanamayacak derecede büyük olduğu açıktır.

3-SONUÇ VE ÖNERİLER

Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak tatbik edilen köy ziyaretlerinde köylerde hayvancılık faaliyetlerini icra edebilecek genç nüfus popülasyonunun kahir ekseriyetinin şehir ve metropollere göç ettiği, köylerde kalan yaşlı nüfusun ise ticari bağlamda hayvancılık faaliyetlerini icra edebilecek etkinlik ve yetkinlikte olamadıkları, bu nedenle çok geniş hayvancılık faaliyetleri tatbik alanlarının kullanım dışı kaldığı ve potansiyel gelirinin ilçe ve totalde milli gelire eklemlenemediği gözlemlenmiştir. Aynı minvaldeki negatif süreç hayvancılık faaliyetlerinde olduğu gibi var olan potansiyelin çok düşük oranda değerlendirilmesi şeklinde olmasa da zirai faaliyetlerde de öne çıkmaktadır. İlçemizin bermaz ovası ve çevresindeki lokasyonların haricinde kalan köylerin genelinde mukim olan ve ekseriyeti mikro tarım alanlarından müteşekkil olan tarımsal faaliyet alanlarının yukarıda zikredilen genç nüfus azlığından dolayı rutin olarak tarımsal faaliyet alanları olarak değerlendirilememektedir. Yukarıda da zikredildiği üzere ilçemizin hayvancılık ve zirai potansiyelinin tam kapasite ile ortaya çıkarılabilmesi için ilçemizin göç veren bir yerleşim yeri olmaktan çıkarılıp, tersine göç alan bir cazibe merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir. Çünkü insanın özellikle genç insanların olmadığı bir yerde sistematik süreklilik arz eden rantabıl bir üretim döngüsünün tesis edilmesi mümkün değildir.

Abdullah TEKİN

Ziraat Mühendisi

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA